1. Świat Toyoty
 2. O Toyocie

Regulamin płatności on-line
 w Dziale Serwisu Mechanicznego oraz w Dziale Części i Akcesoriów
spółki Carolina Car Company J. Majdecki, M. Olesiński, P. Sójka sp. komandytowa
z siedzibą w Warszawie


§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulamin, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://toyotawola.pl/regulamin-platnosci-online
 2. Sprzedawca – spółka pod firmą CAROLINA CAR COMPANY J. Majdecki, M. Olesiński, P. Sójka spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy al. Prymasa Tysiąclecia 54, 01-242 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000977760, posiadająca numer NIP 5272163405 i numer REGON 013193196,
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje na rzecz Sprzedawcy płatności z tytułu Transakcji,
 4. Transakcja – umowa sprzedaży lub umowa świadczenia usług zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż towarów lub/i świadczenie usług przez Dział Serwisu Mechanicznego lub przez Dział Części i Akcesoriów za którą Klient dokonuje zapłaty,
 5. AutoPay -  spółka pod firmą AutoPay Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320590, posiadająca numer NIP 5851351185 i numer REGON 191781561.

§ 2 Postanowienia ogólne
 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi lub dostarcza towary na podstawie zlecenia złożonego przez Klienta w lokalu przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Obowiązkiem Sprzedawcy jest wykonanie usługi lub dostarczenie towaru do Klienta zgodnie ze zleceniem w miejscu i czasie uzgodnionym z Klientem. Obowiązkiem Klienta jest dokonanie zapłaty za towar lub usługę.
 2. Sprzedawca umożliwia Klientowi dokonanie zapłaty za towar lub usługę przy wykorzystaniu płatności on-line na zasadach określonych w Regulaminie. Wybór przez Klienta tej metody płatności jest dobrowolny i zależy od jego woli.
 3. Dokonanie zapłaty w sposób, o którym mowa w ust. 2 powyżej możliwe jest jedynie za usługi i towary w Dziale Serwisu Mechanicznego oraz w Dziale Części i Akcesoriów Sprzedawcy.
 4. Podmiotem obsługującym płatności on-line jest AutoPay.
 5. Usługa AutoPay obejmująca usługę płatniczą jest świadczona na rzecz Klienta na podstawie umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 6. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące procesowania płatności przez AutoPay za Transakcję są wyświetlane na bramce płatniczej po wyborze konkretnej metody płatności.
 7. Z usługi płatności on-line mogą skorzystać Klienci posiadający aktywny adres e-mail, na który zostanie wysłany link płatniczy.
 8. Klient nie ponosi dodatkowych opłat w związku z dokonaniem płatności on-line za Transakcję.

§ 3 Zasady płatności
 1. Klient deklaruje Sprzedawcy, w jaki sposób Transakcja zostanie opłacona i w przypadku wyrażenia woli dokonania zapłaty on-line zobowiązany jest do podania swojego imienia, nazwiska, nr telefonu oraz adresu e-mail, na który Sprzedawca przesyła wiadomość z wygenerowanym linkiem do płatności. Wiadomość ta zostaje wysłana do Klienta z adresu: dms@msg.toyota-ce.com oraz no-reply@autopay.pl
 2. Link do płatności ważny jest przez 48 h liczone od momentu jego wygenerowania.
 3. Klient po kliknięciu na link zawarty w wiadomości zostaje przekierowany na stronę AutoPay, świadczącej usługę płatności on-line. Na stronie, na którą następuje przekierowanie,  zawarte są szczegóły Transakcji, w  tym kwota do zapłaty oraz dostępne metody płatności.
 4. Klient dokonuje wyboru dostępnej metody płatności, a następnie dokonuje płatności.
 5. Dostępne są następujące metody płatności: BLIK, przelew internetowy, karty płatnicze online: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro oraz portfele elektroniczne: Apple Pay, Google Pay.
 6. Po wyborze metody płatności i dokonaniu płatności Klientowi zostaje wyświetlone potwierdzenie płatności. Dodatkowo Klient otrzymuje potwierdzenie płatności z adresu e-mail no-reply@autopay.pl na adres e-mail podany przez niego przy wyborze metody płatności.
 7. W chwili stwierdzenia przez AutoPay poprawnego wykonania płatności za Transakcję, Sprzedawcy przekazywana jest automatycznie informacja  o dokonaniu zapłaty przez Klienta.
 8. Płatności są identyfikowane na podstawie numeru Transakcji generowanego przez Sprzedawcę.
 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków zapłaconych za Transakcję w  sytuacji dokonania zapłaty kartą płatniczą Sprzedawca dokona zwrotu środków na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej.

§ 4 Postanowienia końcowe
 1. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji dotyczącej usługi płatności on-line wykonywanej w związku z Transakcją. Reklamacje są przyjmowane przez Sprzedawcę pod adresem mailowym  ksiegowosc@carolinacar.pl. Wskazane jest aby zgłoszenie reklamacji nastąpiło za pośrednictwem poczty elektronicznej i zawierało: imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, adres e-mail, numer faktury, a także opis i datę wystąpienia problemu. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej wpłynięcia.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie. Do Transakcji zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Transakcji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01 listopada 2023r.